SP TRĄBCZYN

Witamy na stronie ...

ZSG Trąbczyn

Szkoła Podstawowa
im. Unii Europejskiej
w Trąbczynie

x

Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów
tel.: (63) 27 62 106

e-mail: zsgtrabczyn@poczta.onet.plW związku z nowelizacją rozporządzenia MEN w spr. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, iż:

- do dn. 7 VI br. przedłuża się realizację podstawy programowej
w formie nauczania na odległość;

- w okresie 25 V- 7 VI rodzice dzieci przedszkolnych oraz rodzice dzieci
z kl. I- III mogą zdecydować o ich nieuczęszczaniu na zajęcia
w szkole;

- od dnia 18 V dopuszcza się możliwość organizacji zajęć rewalidacyjnych
w szkole w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci objętych takimi zajęciami;

- od dnia 25 V uczniom klas VIII, a od 1 czerwca wszystkim uczniom należy zapewnić możliwość konsultacji indywidualnych
i grupowych na terenie szkoły z nauczycielami;

- w analogicznym terminie należy umożliwić uczniom korzystanie
z biblioteki szkolnej;

W związku z powyższymi zmianami będę informować Państwa na bieżąco
o procedurach bezpieczeństwa, które obowiązywać będą w naszej placówce,
o harmonogramie konsultacji i innych zasadach organizacji pracy szkoły.


Jednocześnie informuję, że
egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dn. 16-18 czerwca
(szczegółowe wytyczne w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY).
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

W porozumieniu z Burmistrzem Gminy Zagórów zarządzam dalsze zawieszenie  pracy oddziałów przedszkolnych w dniach 
6 - 24.05.2020r.
(zarządzenie nr 5.2020)

                                                                dyrektor szkoły
                                                     
Mirosława Pirucka-Parus

L

PLAKAT  INFORMACYJNY

KORONAWIRUS  - WAŻNE !!!

Dodatkowe szczegółowe informacje w zakładce OGŁOSZENIA


Potrzebujesz pomocy?

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

116 111

www.116111.pl

L


Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: b.jankowiak@polguard.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów, tel. 63-2762106, fax. 63-2762106, email: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja ? stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.