SP TRĄBCZYN

Witamy na stronie ...

ZSG Trąbczyn

Szkoła Podstawowa
im. Unii Europejskiej
w Trąbczynie

Trąbczyn Dworski 10, 62-410 Zagórów
tel.: (63) 27 62 106
e-mail: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

L

U W A G A

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się

w dniu 20  sierpnia  2024r. o godz. 15:30 w auli szkoły.

Z kolei zajęcia adaptacyjne (głównie dla dzieci nowo przyjętych do oddziałów przedszkolnych) rozpoczną się w dniu 27 sierpnia 2024 r. o godz. 12:30.

Serdecznie zapraszam

dyrektor szkoły

Mirosława Pirucka-ParusPotrzebujesz pomocy?

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

116 111

www.116111.pl

L


Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: b.jankowiak@polguard.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn Dworski 10, (62-410) Zagórów Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn Dworski 10, (62-410) Zagórów, tel. 63-2762106, fax. 63-2762106, email: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn Dworski 10, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja ? stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowania.
L