SP TRĄBCZYN

Witamy na stronie ...

ZSG Trąbczyn

Szkoła Podstawowa
im. Unii Europejskiej
w Trąbczynie

x

Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów
tel.: (63) 27 62 106

e-mail: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

l

Od środy tj.25.03.2020 do 8.04.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Każdy Rodzic i Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z nim w dzienniku elektronicznym. Tam też pojawią się dlasze instrukcje dotyczące zdalnego nauczania.

Od dnia 16 marca 2020 w naszej szkole rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. W związku z tym prosimy o codzienne logowanie się w portalu Librus na konta uczniowskie, ponieważ tam znajdować się będą ważne komunikaty i materiały do pracy.

lSekretariat szkoły pracuje bez zmian.

                                                                dyrektor szkoły
                                                     
Mirosława Pirucka-Parus

INFORMACJA  PUBLICZNA BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

I

KORONAWIRUS  - WAŻNE !!!

Dodatkowe szczegółowe informacje w zakładce OGŁOSZENIA

L

I

I

ZAPISY  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2020/2021

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY :)

- szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA
Potrzebujesz pomocy?

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

116 111

www.116111.pl

L


Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: b.jankowiak@polguard.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów, tel. 63-2762106, fax. 63-2762106, email: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja ? stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.