SP TRĄBCZYN

Witamy na stronie ...

ZSG Trąbczyn

Szkoła Podstawowa
im. Unii Europejskiej
w Trąbczynie


Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów
tel.: (63) 27 62 106
e-mail: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

i

I

*UWAGA  ÓSMOKLASIŚCI 2021 - Zdający mają dostęp do swoich wyników od dnia 2 lipca od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego ze szkoły loginu i hasła (dostępne na koncie w LIBRUSIE OD 30.06.2021 ). Zaświadczenia będzie można odebrać od dnia 9.07.2021 w sekretariacie szkoły w godz. 8-14.

I

* SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się w miesiącu sierpniu 2021 - szczegółowe infomacje zostaną podane w późniejszym terminie.

i

* DOBRY  START -  Więcej informacji w zakładce: AKTUALNOŚCI.

i

* Zachęcamy do głosowania na naszą szkołę w konkursie PODWÓRKO NIVEA!

Można głosować CODZIENNIE do 15.07! - szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

#SZCZEPIMYSIĘ - materiał edukacyjno - informacyjny znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA

Potrzebujesz pomocy?

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

116 111

www.116111.pl

L


Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: b.jankowiak@polguard.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów, tel. 63-2762106, fax. 63-2762106, email: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja ? stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowania.
L